תקנון

ברוכים הבאים לאתר המכירות האלקטרוני של "החלל״

האתר הינו השייך לבעלי העסק והמותג ״החלל- בית לאומנים ישראלית ״
השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש, כפי המפורטים להלן בתקנון האתר ובנספח תנאי המדיניות (להלן: "התקנון").
השימוש בתקנון האתר הינו לעיתים בלשון זכר ואולם זאת מטעמי נוחות בלבד ובכל שימוש כאמור בלשון זכר, הכוונה הינה גם לנקבה, בהתאמה.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו ולהיותו בסיס לכל התדיינות משפטית בין "החלל " לבין המשתמש ועל כן מעיד על עיון המשתמש במלוא התנאים המפורטים להלן בתקנון, ״החלל״ תהא רשאית לבצע, כראות עיניה ובכל עת, כל שינוי באתר, לרבות, אך לא רק, לעניין סוגי המוצרים הנמכרים במסגרתו ומחיריהם, וזאת מבלי ליתן כל הודעה מראש לעניין זה.

המוצרים יסופקו ללקוח עד 14 ימי עסקים.

תקנון האתר עודכן לאחרונה בתאריך ה5.7.2021 ומכאן כי נוסחו האחרון, כפי המפורסם להלן, הוא הנוסח הקובע לכל דבר ועניין.
השימוש באתר ניתן כפי שהוא ("AS IS") ומכאן שלא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר לעניין מאפייניו ו/או תכונותיו ו/או ממשקיו ו/או מגבלותיו.
השימוש באתר לצורך ביצוע פעולות רכישה ייעשה על ידי "משתמש", כפי הגדרתו להלן בתקנון האתר ובכפוף למילוי המשתמש את כלל הפרטים המזהים הדרושים המפורטים.

"משתמש" – בגיר מעל גיל 18 הכשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אשר הינו בעליו של כרטיס חיובים בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986. יובהר כי השימוש באתר אסור על מי שאינו עונה להגדרה זו.

השימוש באתר לצורך ביצוע פעולת רכישה הינו אישי על ידי המשתמש וייעשה על ידי המשתמש תוך מסירתו את הפרטים המזהים המפורטים להלן:
* שם מלא (פרטי ומשפחה)
* כתובת מלאה (רחוב, מספר בית, מספר דירה, קומה)
* כתובת דואר אלקטרוני
* מספר טלפון / טלפון נייד
* פרטי כרטיס אשראי (כרטיס חיוב) (לרבות מספר זיהוי ותוקף כרטיס)
* שם משתמש וסיסמה באתר

שימוש המשתמש באתר הינו אך ורק לשם קיום פעולות אחריות וחוקיות בלבד, בהתאם לחוקי מדינת ישראל וכי לא תישמע מצד המשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר לעניין פעילות ״החלל״ לחסימת כל פעילות מפרה ו/או אסורה הנוגעת ו/או הקשורה, בין היתר, להפרת זכות קניין רוחני ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות הציבור ו/או פגיעה בתקנת הציבור ו/או הוצאת דיבה ו/או אחר.

שימוש המשתמש באתר לרבות פרטיו, כפי המפורטים הדרושים לצורך ביצוע פעולת רכישה לעיל, הינם אך ורק לצורכי השימוש הפנימי של ״ החלל״ בקשר עם פעולת הרכישה בפועל של המשתמש באתר ומכאן ש״החלל״ תימנע מכל פעולה של מסירת פרטי המשתמש לגורם חיצוני שלא בקשר עם פעולת הרכישה ולמעט מידע הדרוש להפקת מידע סטטיסטי ו/או מידע הדרוש לצורך קיום התנאים המפורטים בתקנון האתר ו/או מידע הדרוש למסירה על פי כל חוק.

על אף האמור לעיל בסעיף 10 לעיל, ״החלל״ תהא רשאית לבצע שימוש בפרטים שימסרו על המשתמש לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או עדכון המשתמש לעניין מוצרים ו/או מבצעים ו/או אחרים הנוגעים ו/או הקשורים ל״החלל״ וזאת בכפוף לקבלת אישור החלל המשתמש לקבלת דואר פרסומי או ניוזלטרים ״החלל״ מתחייבת בזאת לפעול, כמיטב יכולתה, על מנת לשמור על השימוש הפנימי של פרטי המשתמש בקשר עם פעולת הרכישה בפועל באתר.
המשתמש הינו אחראי על דיוק הפרטים אשר ימסרו על ידו לצורך ביצוע פעולת הרכישה באתר, לרבות ובדגש על הפרטים המפורטים הדרושים לעיל והחלל״ לא תישא בכל אחריות שהיא לפרטים שגויים אשר הינם תוצר של פעולה שגויה או מחדל של המשתמש.

שימוש המשתמש באתר הינו לשם שימוש פרטי אישי בלבד ומכאן כי כל שימוש מסחרי אחר, בכל צורה שהיא, ללא אישור בכתב מטעם ״החלל״ הינו אסור בתכלית האיסור.

ביטול עיסקות יאושר אך ורק בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. למען הבהירות יובהר כי מרגע משלוח ההזמנה למשתמש,״החלל״ אינה יכולה לשלוט בכל הכרוך בביטול ההזמנה על פי רצון הצרכן והאחריות לביטולה כדין מצוי בידי המשתמש ועליו לפעול בהתאם להנחיות חוק הגנת הצרכן.

עבודת צילום: הלקוח יבצע הזמנה מול הגלריה. לאחר שהלקוח ביצע את התשלום מול הגלריה ולאחר שאישר בטופס (להלן "טופס הזמנה") את פרטי ההזמנה. אין החזרות / ביטולים לאחר הכנסת ההזמנה לביצוע. ומתחייבת הגלריה לאספקה תוך 14 ימי עבודה ולא יאוחר מחודש ממועד הכנסת ההזמנה לביצוע.

קניין רוחני:

האתר והמותג ״החלל" הינו רכושה הבלעדי והינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני של המוצרים הנמכרים באתר וכן של האתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החלל בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהגלריה החלל אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

הקניין הרוחני באתר זה, לרבות זכויות היוצרים, וסימני המסחר המוצגים בו, הינם מידע מוגן בבעלותה ו/או בכפוף לזכותה של החלל בשימוש וזאת לרבות, אך לא רק, תוכנו ו/או עיצובו של האתר וכמו-כן התמונות ו/או הצילומים ו/או ההוראות ו/או הטקסטים ו/או הגרפיקה ו/או קטעי הוידאו והאודיו (להלן: "המידע") ו/או אחר הנוגע ו/או הקשור לאתר ומכאן כי נאסר על המשתמש לבצע כל פעילות שהיא, לרבות, אך לא רק, להעתיק ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לשדר ו/או ליתן רשות ו/או אחר לעניין כל המידע המוגן המפורט, בין היתר, לעיל וזאת מבלי לקבל אישור בכתב מטעם גליפס ובכלל זה נאסר על המשתמש לפגוע בקניין הרוחני באתר זה.

״החלל״ פועלת ללא לאות על מנת להציג מידע מדויק באתר ומתחייבת לפעול לתיקון על שגיאה ו/או אי דיוק אשר נתגלו לאולם אינה אחראית לשגיאות ו/או אי דיוקים ביחס למידע המוצג באתר ואשר ״ החלל״ פעלה, בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת למנוע שגיאות ו/או אי דיוקים שכאלו.

השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש . ״החלל״ לא תישא בכל אחריות שהיא בגין כל תקלה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק באתר וכי לא תהא אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף , לעניין זה כמו גם לכל נזק אשר עשוי להיגרם למחשבו האישי של המשתמש בעקבות הגלישה ו/או השימוש באתר.

סמכות השיפוט הבלעדית לעניין פעילות המשתמש באתר זה כמו גם לעניין תוקפם ופרשנותם של התנאים הקבועים להלן בתקנון ו/או בנספח המדיניות, תהא בכפוף לדין הישראלי וכן כל סכסוך הנוגע ו/או הקשור לעניין זה תהא נתונה לבתי המשפט .
"החלל״ אינה אחראית להימצאותם ו/או תוכנם של מודעות ו/או "באנרים" ו/או חומרים פרסומיים באתר ו/או לינקים וכי האחריות בגינם הינה אך ורק של מפרסמיהם.

תנאי המדיניות המפורטים להלן בנספח לתקנון אתר זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומכאן כי הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון הינה הסכמה לתנאי המדיניות הקבועים לעיל בנספח המדיניות .

הערה : העבודות אינן מיועדת לחשיפה ישירה של שמש ואין למקמם במקום חיצוני פתוח.

תפריט נגישות