Yoni Zohar

יוני זהר, חי ויוצר בתל אביב, בוגר ריטפלד 2008, התחנה 2020. שהה בשיקגו וצייר באקדמיית Pallete and Chisel ציור פיגורטיבי.  לפני כחמש שנים חזר לארץ  למד אצל ״מורו ורבו״ דויד ניפו בשנתיים האחרונות עוסק בציור מחאה חברתית, והשתמש בה כמשל למסורת של מחאות בינלאומיות לאורך ההיסטוריה שהובילו לשינוי. הוא מתעניין במיוחד במתח שנוצר בסיטואציה שיש בה פוטנציאל במקומו של חופש הביטוי של האזרח מול הסמכות השלטונית ובאי כוחה. הוא מציין את דגה ולוטרק כמקורות השפעה והדבר ניכר בבניית הקומפוזיציה והנחת הצבע.

תפריט נגישות