Maya Gelfman

אמנית רב-תחומית (ציור, מיצב ואמנות רחוב/ציבורית). גלפמן חוקרת היבטים שונים של טראומה.
בעוד שהתמודדות עם הנושא החלה מהיסטוריה אישית, ההשפעה הניכרת של אירועים טראומטיים על חברתנו כיום מניעה אותה לחקור את הנושא לא רק ברמה הפרטנית אלא גם ברמה המערכתית.
כילדה, עברה גלפמן חווית 'סף-מוות'  בעת ניתוח לב פתוח. ההתנסות הישירה בחיבור בין החיים למוות הובילה לתובנה עמוקה – שכוחות מנוגדים מתקיימים במקביל וכרוכים זה בזה. כתוצאה מכך היא פיתחה גישה חקרנית לפרדוקסים ולרעיונות שכביכול סותרים זה את זה. היא פיתחה פרקטיקה אמנותית-סומטית כדרך לחקור שאילתה בסיסית: האם אירועים טראומטיים יכולים לשמש גם כזרזים מועילים, כאלו המאפשרים חופש בחירה וכוח אישי?

 • Untitled #36, 2022

  33/33

  Maya Gelfman
 • Untitled #26, 2021

  99/82

  Maya Gelfman
 • Untitled #22, 2021

  20/79

  Maya Gelfman
 • Untitled #33, 2022

  18/33

  Maya Gelfman
 • Untitled #21, 2021

  34/62

  Maya Gelfman
 • Untitled #25, 2021

  102/83

  Maya Gelfman
 • Untitled #12, 2021

  85/103

  Maya Gelfman
 • Untitled #32, 2021

  98/116

  Maya Gelfman
 • A moment to be found, 2023

  79/92

  Maya Gelfman
 • Untitled #30, 2022

  96/130

  Maya Gelfman
 • Stillness rushes in 2022

  93/167

  Maya Gelfman
 • The softness of rocks #1, 2022

  83/152

  Maya Gelfman
 • The softness of rocks #2, 2023

  171/198

  Maya Gelfman
 • Above the undercurrent #2, 2022

  102/125

  Maya Gelfman

תפריט נגישות